top of page

Õppekavad

1. Õppekava nimetus: puidutööstuse põhikursuse õppekava
1.1. Õppekava rühm: tootmine ja töötlemine
1.2. Õpiväljundid. Õppekava läbimise tulemusena õppijad:

 • tunnevad puidu ehituse seaduspärasusi ja puidule esitatavaid nõudeid;

 • teavad puidu saagimise ja töötlemise põhimõtteid;

 • tunnevad saematerjalide mõõtmeid ja mahuarvestust;

 • oskavad eristada puidu vigasid;

 • tunnevad saematerjali hindamise ja sorteerimise põhimõtteid;

 • oskavad sorteerida saematerjali;

 • tunnevad saematerjali kuivatamise ja immutamise põhimõtteid;

 • teavad puidu lõikamise seadmeid ning lõikamise aluseid;

 • orienteeruvad paremini töösuhetes, oskavad lahendada konfliktsituatsioone ja anda tagasisidet;

 • tunnevad rahalise arvestuse aluseid ettevõttes, oskavad arvestada makse.

1.3. Õpingute alustamise tingimused: põhihariduse olemasolu
1.4. Õppekava sisu ja maht: ava link puidutööstuse õppekava

1.5. Õppekeskkonna kirjeldus: tervisekaitse nõuetele vastav õpperuum, võimalik on kasutada internetiühendust. Õpperuum on varustatud vajalike koolitusvahenditega (dataprojektor,tahvel, arvuti).
1.6. Õppematerjalide loend: õppija saab koolitaja poolt koostatud õppematerjalid kogu õppekava lõikes. Lisamaterjalid:
- J.Jänes “Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine”, Tartu, 2001
- KKMm „Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele 
   ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded”, RTL 2006,  
   82,1511 
- E.Saarman, U.Veibri  “Puiduteadus”, Tartu, 2006
- T.Thomassen  “Puidu kuivatamine”, 1999
- P.Meier, P.Jõgi „Saematerjali visuaalne tugevussortimine”, 2010
- „Puit ja selle kasutamine väike-ehitistes”, “Ehitame” sari, Tallinn, 2001
- H.Juurikas, U.Käär, O.Kinsigo „Ohutus puidu- ja mööblitöödel“, Tartu, 2000.
1.7. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: test, õppijad saavad tunnistuse.
1.8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitust viivad läbi pikaajalise praktilise töökogegemusega ning vastavat ettevalmistust omavad koolitajad, kelle CV-ga saab tutvuda meie kodulehel.

2. Õppekava nimetus: metsanduse põhikursuse õppekava
2.1. Õppekava rühm: tootmine ja töötlemine
2.2. Õpiväljundid. Õppekava läbimise tulemusena õppijad:

 • tunnevad puistute eraldamise ja eristamise põhimõtteid looduses;

 • teavad mõõteriistade kasutamise ning mõõtetööde põhimõtteid;

 • tunnevad kasvava metsa hindamise ja selle rakendamise võimalusi;

 • teavad tehingute ning turustamise aluseid;

 • oskavad analüüsida käitumissituatsioone ostu-müügiprotsessis ja teavad nende lahendamise põhimõtteid;

2.3. Õpingute alustamise tingimused: põhihariduse olemasolu
2.4. Õppekava sisu ja maht: ava link metsanduse õppekava

2.5. Õppekeskkonna kirjeldus: tervisekaitse nõuetele vastav õpperuum, võimalik on kasutada internetiühendust. Õpperuum on varustatud vajalike koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, arvuti). Koolituse praktiline osa toimub riigi- ja erametsas.
2.6. Õppematerjalide loend: õppija saab koolitaja poolt koostatud õppematerjalid kogu õppekava lõikes. Lisamaterjalid:
- M.Vaus „Metsatakseerimine”, Tartu, 2005
- E.Lõhmus  “Eesti metsakasvukohatüübid”, Tartu, 2004
- KKMm “Metsa korraldamise juhend”, RTL 2009, 9,104
- T.Lemming „Kasvava metsa mahutabelid ja metsanduslikud abitabelid”, Tallinn, 2000
- J.Velström “Metsaomanikule metsandusest”, Huhmari, 2000
- J.Aun „Metsaomaniku juriidiline abimees“, Tallinn, 2007
- K.Ilmet  “Metsamehe kalender-käsiraamat”, Põltsamaa, 2000
- T.Eller „Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine”, 2006
- J.Jänes “Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine”, Tartu, 2001
- P.Kaimre “Metsanduse ökonoomika”, Põltsamaa, 2000
- E.Passila „Metsast turule”, Estonian Export Agency, 2000
- K.Voolma, H.Õunap „Metsakaitse”, Tartu, 2000
- E.Laas „Metsauuendamine ja metsastamine”, Tartu, 2001
- V.Keppart „Säästva metsanduse alused”, Tallinn, 2006
- V.Eskla, S.Järve „Puude ja põõsaste lõikamine”, Tallinn, 2003
- S.Järve „Puuseened pargi- ja ilupuudel“, Tallinn, 2006
2.7. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: test, õppijad saavad tunnistuse.
2.8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitust viivad läbi pikaajalise praktilise töökogegemusega ning vastavat ettevalmistust omavad koolitajad, kelle CV-ga saab tutvuda meie kodulehel.

bottom of page