top of page

                                                                                                                                                 Koolituse ajaline kestus (akad. tundi)

Koolitusteemad:                                                                                                                     audit./prakt./iseseisev  


1. Põhipuuliikide (Ku, Ma, Ks, Hb, Lm, Lv, Sa, Ta) eristamine puidu 

    struktuuriomaduste ja –tunnuste järgi ja nende tüveomadused                                     2            2           2
• Lüli- või maltspuidulised
• Vaigukäikudega ja ilma vaigukäikudeta
• Rõngassoonelised ja hajali struktuuriga
• Säsikiirte alusel
• Värvus ja selle varieerumine (ka säilitamisel)
• Tugevus
• Raskus
• Kõvadus, sitkus, lõigatavus jms 
• Malts- ja lülipuiduliste liikide ning männastega ja hajali vahelduva okste

   asetusega tüvede eripärad
• Valgusnõudlike ja varjutaluvate puuliikide tüvevormi moodustumine 
•  Lühi- ja pikaealiste puuliikide tüvevormi eripärad

2. Tüve rikked ja nende suuruse hindamine. Tüve optimeerimise põhimõtted.                 4           4           2
• Oksarikked
• Kõverused
• Ovaalsus, salmilisus jms
• Tüüakus ja koone
• Lõhed
• Keerdkasv
• Ränipuit
• Mädanikud (pehme ja kõva)
• Värvirikked (sine, vesipuit, Punasüdamik jms)
• Välised kahjustused (mõlud, tormikahjustused, ulukikahjustused, 
   putukakahjustused jms)
• Puidu varumisega seotud tüve ja sortimentide rikked (rebendid, muljumised,

   sööterullide jäljed jms)

3. Palkide ja pakkude mõõtmine ja kvaliteedi hindamine (väärtuse määramine).             6            6           2
• Ladvaotsa järgi mõõtmine ja sellega seotud mõõtmisvead
• Tüvevormi arvestamine mahuvalemites
• Okste, ovaalsuse jms mõju diameetri mõõtmisele
• Noti pikkuse mõõtmine ja sellega seotud mõõtmisvead
• Noti kõveruse mõõtmine
• Tüüakuse ja koonde määramine mõõtmisega
• Ostetavate palkide hinda määravad näitajad
• Ettevõtte vajadustest lähtuv mõõtmete ja kvaliteedi eristamine/sorteerimine

4. Saematerjalide liigid ja mõõtmed.                                                                                       2            2          2
• Ehituses kasutatavad põhimõõdud (nimimõõdud)
• Nimimõõtudele vastavate toormõõtude leidmine
• Hööveldamiseks sobivad toorikute mõõdud
• Musta laudise/aluslaudise, pakendi jms saematerjali levinumad mõõdud
• Saematerjali mahu mõõtmine müügil (servatud ja servamata)

5. Palkide saagimine. Saetüübid ja nende sobivuse eripärad palkide lõikuseks.               6           2           2
• Erinevate puuliikide ja mõõtmetega palkide lõikuse põhitõed
• Väiketööstuslikud ketassaed ja nende liinid
• Väiketööstuslikud lintsaed ja nende liinid
• Väiketööstuslikud segasaeliinid
• Ülevaade suurtööstuses kasutatavatest peasaagidest ja liinide põhimõtetest
• Tööohutus

6. Saekavad. Saematerjali väljatulek.                                                                                      6           6          4
• Saekavade planeerimise põhitõed
• Saematerjali väljatuleku arvestamine (mahuline, rahaline)
• Saekavade valikut kitsendavad tegurid ja nendega arvestamine (tellimus,

   teenuslõikus, partii kvaliteedinõuded jms)
• Saekavad peen-, keskmisele ja jämepalgile
• Eriotstarbelised saekavad lehtpuule ja eritellimusteks

7. Puidurikked saematerjalis.                                                                                                   6           4          4
• Oksarikked
• Lõhenemised
• Kujurikked
• Värvimuutused
• Struktuuririkked
• Peamised praaki põhjustavad puidurikked
• Töötlemisel tekkivad rikked ja nende vältimise võimalused

8. Saematerjali sorteerimine kvaliteedi alusel.                                                                      6          8          4 
• Eeltingimused sorteerimiseks
• Okste alusel sorteerimine
• Muude omaduste ja rikete alusel sorteerimine
• Kujurikete arvestamine
• Poomkandi arvestamine
• Säilitusest/ladustamisest tulenevate rikete arvestamine
• Tugevussortimise vajadus ja oilemus

9. Saematerjali kuivatamise ja immutamise põhimõtted.                                                    10         6          4
• Puidu kuivamine looduslikult ja tehislikult (plussid ja miinused)
• Kuivatamise vajadus ja kvaliteedinäitajad erinevatel toodetel
• Levinud kuivatite liigid ja nende kasutamise võimalused
• Kuivatuskeskkonna  näitajad ja nende mõju kuivamisele
• Ristlõikemõõtmed ja nende arvestamine kuivatamisel
• Kuivatuskäigu etappide olemus ja nende parameetrite koostamine
• Peamiste kuivatusrikete tekke põhjused ja nende vältimise võimalused
• Puidu immutamise põhimõtted
• Levinud immutusviisid ja vahendid
• Immutamise kvaliteedinäitajad
• Tööohutus

10. Puidu lõikamise seadmed, nende terad ja hooldamise põhimõtted.                            6           2          2
• Puidu töötlemise põhimõtted (freesimine, hööveldamine, sõrmjätkamine,

   liimimine, viimistlemine)
• Puidu lõikeviisid, lõikesuunad ja lõikejõu vajadus
• Lõiketera iseloomustavad näitajad
• Erinevate puuliikide töötlemise eripärad
• Puidu lõikamise kinemaatika alused
• Pinnakaredust ja muud kvaliteeti mõjutavad tegurid
• Tööohutus

11. Töösuhted: tulemuslik suhtlemine tööl.                                                                           4          12         2
• Tööroll – rolliootus ja rollikujutlus; kattuvused ja vastuolud
• Selge eneseväljendamise oskused
• Kuulamisoskused
• Töökonfliktide lahendamise oskused
• Tagasisidestamise oskused
• Töömotivatsioon ja selle hoidmine

12. Rahalise arvestuse alused ettevõttes.                                                                             6            4          2
• Ettevõtte kulud ja tulud
• Töötasud ja maksud
• Tootmise eripärad puidutööstuses ja selle rahastamises
• Töö tulemuslikkuse osakaal ettevõtte rahastamisel

                                                                                                      Kokku 152 ak. tundi:           64         56         32

bottom of page