top of page
Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamine

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord.
1.1. Õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.
1.2. Õppija võetakse täienduskoolitusele vastu sooviavalduse alusel. 
1.3. Otsustuse õppija täienduskoolitusele vastuvõtmise kohta teeb koolituse korraldaja seitse päeva enne koolituse algust.

 

2. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.
2.1. Õppija arvatakse koolituselt välja:
       - isikliku sooviavalduse põhjal          
       - õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel
       - kui õppija ei saabu kokkulepitud päeval koolitusele 
       - kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. 
2.2. Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. 
2.3. Õpingute lõpetamist tõendab tunnistus või tõend.

 

3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord.
3.1. Õppetasu suuruse kehtestab koolituse korraldaja vähemalt 10 päeva enne koolituse algust. 
3.2. Õppetasu suurusest teavitatakse õppijat täienduskoolitusele vastuvõtmisel.
3.3. Õppetasu tasub õppija arve alusel.
  
4. Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord
4.1. Õppetasust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.
4.2. Õppetasu tagastatakse, kui õppija teavitab koolitusel mitteosalemisest vähemalt kolm päeva enne koolituse algust. 
4.3. Koolituse poolelijätmisel õppijale õppetasu ei tagastata.

 

5. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.
5.1. Koolitusel tagatakse tõlge juhul, kui see on ette nähtud õppekavaga.
5.1. Koolitusgrupi mittetäitumisel on juhatuse liikmel õigus koolitus edasi lükata või ära jätta.
5.2. Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel, kui see ei õnnestu, siis õigusaktidega sätestatud korras.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
1.1. Õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruses toodud „Täienduskoolituse standardile“.
1.2. Täiskasvanute koolitajad on pikaajalise praktilise kogemusega ning omavad õppekavale vastavat ettevalmistust, nende CV-ga saab tutvuda meie kodulehel.
1.3. Koolitused korraldatakse tervisekaitse nõuetele ja koolituse spetsiifikale vastavas õpperuumis, mis renditakse Tallinnas, Tartus või Paides.

 

2. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
2.1. Kõigil õppijatel on võimalik anda koolitusasutusele tagasisidet suuliselt, kirjalikult või e-posti teel. 
2.2. Tagasisidet küsitakse perioodiliselt koolitustel, mis lõpevad õppijatele tunnistuse väljastamisega.
2.3. Saadud tagasisidet analüüsitakse, et säilitada ja tõsta koolituste kvaliteeti.

bottom of page