top of page

                                                                                                                                                 Koolituse ajaline kestus (akad. tundi)

Koolitusteemad:                                                                                                                     audit./prakt./iseseisev  
 

1. Puistute eraldamine ja eristamine looduses                                                                      8           16          8
1.1. Puistute (eraldiste) eristamine ja eraldamine looduses 
1.2. Takseertunnuste määramine
1.3. Puistu tekkeviis ja koosseis
1.4. Puistu vanus ja boniteet
1.5. Puistu rindelisus ja täius
1.6. Järelkasv ja alusmets
1.7. Puistu tagavara
1.8. Kasvukohatüüp ja metsatüüp

2.  Mõõteriistad ja nende kasutamine                                                                                     16         16          4
2.1. Mõõteriistade kasutamine.
2.2. Märkevahendite kasutamine.
2.3. Mõõtevahendite taatlemine.
2.4. Mõõtevigade vältimine.
2.5. Pindalade leidmine.
2.6. Mõõtmisvigade mõju tulemustele.
2.7. Praktilised kontrollmõõtmised metsas.
2.8. Mõõteriistade testimine.
2.10. Mõõtmiste tegemine puistutes ja raielankidel.

3.  Kasvava metsa hindamine                                                                                                 16         16          8
3.1. Metsakorralduse materjalide kasutamine.
3.2. Kaardimaterjalide kasutamine.
3.3. Kasvava metsa hindamise meetodid.
3.4. Kasvava metsa praktiline hindamine.
3.5. Kasvava metsa hindamise täpsus.
3.6. Kahjustuste arvestamine puistutehindamisel.
3.7. Kasvavate puude kvaliteedi määramine.
3.8. Arvutiprogrammide kasutamise võimalused.
3.9. Praktiline tagavara ja sortimentatsiooni määramiseks erinevates

       puistutes.
3.10. Kasvava metsa hindamise kontrollimise võimalused.

4. Raied                                                                                                                                      16          16         4
4.1.  Metsa kasutusõigus
4.2.  Raieliigid
4.3.  Uuendusraied, nende bioloogilisedja majanduslikud alused
4.4.  Lageraie
4.5.  Turberaied
4.6.  Hooldusraied, nende bioloogilised ja majanduslikud alused
4.7.  Valgustusraie
4.8.  Harvendusraie
4.9.  Sanitaarraie
4.10.  Trassiraie
4.11.  Kujundusraie
4.12.  Valikraied, nende bioloogilised ja majanduslikud alused.

5. Raietehnoloogia ja praktilised raietööd                                                                              16          24         8
5.1. Uuendusraiete tehnoloogia
5.2. Hooldusraiete tehnoloogia
5.3. Valikraie tehnoloogia
5.4. Kujundusraie tehnoloogia
5.5. Raietööd parkides ja haljasaladel
5.6. Töövahendid ja nende hooldamine
5.7. Mootorsaag, selle ehitus ja hooldamine
5.8. Ettevalmistustööd langil
5.9. Puutüve optimeerimine
5.10. Puude langetamine
5.11. Ergonoomia ja ohutustehnika
5.12. Rippes puu mahavõtmine
5.13. Puutüve laasimine
5.14. Puutüve ratsionaalne järkamine
5.15. Tomiheite ja –murru ülestöötamine
5.16. Ohtlike puude langetamine
5.17. Puude langetamine keerulistes tingimustes
5.18. Materjalide mõõtmine, markeerimine ja  koondamine

6.  Metsamaterjalide hindamine                                                                                              8           8          4
6.1  Metsamaterjalid.
6.2. Metsamaterjalide mõõtmine
6.3. Palkide mõõtmine
6.4. Virnmaterjalide mõõtmine
6.5. Metsamaterjalide mahu määramine. 
6.6. Metsamaterjalide kvaliteet
6.8. Puidusortimentidel vaadeldavad vead, nende määramine (mõõtmine)
6.9. Palkide kvaliteedi praktiline määramine.

7.  Tehingud metsa ja metsamaterjalidega. Turustamine.                                                   6           4           4
7.1.  Kasvava metsa ja metsamaa ostmine ning müümine
7.2.  Metsamaterjali ost-müük
7.3.  Tehingute vormistamine. Lepingud
7.4.  Ülevaade metsanduslikest õigusaktidest

8.   Metsauuendamine                                                                                                               6           4           4
8.1.  Puuliigi ja uuendusviisi valik
8.2.  Maapinna ettevalmistamine
8.3.  Külv
8.4.  Istutamine
8.5.  Looduslik uuenemine
8.6. Metsauuenduse hooldamine

9. Töösuhted: tulemuslik suhtlemine tööl.                                                                              4          12          2
9.1. Tööroll – rolliootus ja rollikujutlus; kattuvused ja vastuolud
9.2. Selge eneseväljendamise oskused
9.3. Kuulamisoskused
9.4. Töökonfliktide lahendamise oskused
9.5. Tagasisidestamise oskused
9.6. Töömotivatsioon ja selle hoidmine

10.  Rahalise arvestuse alused ettevõttes.                                                                             6           4           2
10.1. Ettevõtte kulud ja tulud
10.2. Töötasud ja maksud
10.3. Tootmise eripärad puidutööstuses ja selle rahastamises
10.4. Töö tulemuslikkuse osakaal ettevõtte rahastamisel

                                                                                                      Kokku 270 ak. tundi:           102       120       48

bottom of page